Over ons

ZIA werkt aan oplossingen die het wooncomfort en welzijn van ouderen bevorderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen én geeft mensen perspectief op een baan in de zorg door uitdagend en flexibel onderwijs.

Over ZIA

In het najaar van 2021 is ZIA opgericht om in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) samen te werken aan oplossingen voor de steeds groter wordende personeelstekorten in de zorg. Hierbij richten we ons op de mensen die zorg nodig hebben en op (toekomstige) zorgprofessionals. Als onderwijs, gemeenten, zorginstellingen en zorgverzekeraar werken we samen aan de toekomst van zorg, welzijn en onderwijs.

Samen willen we jongeren en werkzoekenden enthousiast maken voor een baan in de zorg of welzijn door een leeromgeving te creëren waarin de student zich kan blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door onderwijs op maat aan te bieden en de mogelijkheid om van de middelbare school naar het mbo en vervolgens naar het hbo door te stromen. Daarnaast richten we ons op het verbeteren van welzijn van ouderen waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen.

Samen zijn we hét regionale kennis- en expertisecentrum voor zorg, welzijn en onderwijs en creëren we een duurzame impact op de kwaliteit van zorg en welzijn in onze regio.

Onze waarden

In de samenwerking zijn de drie kernwaarden: positieve gezondheid, perspectief en welbevinden en levenskwaliteit, leidend in alles wat we doen.

Deze kernwaarden zijn richtinggevend voor de speerpunten van ZIA:

 • Ambitieus: we pakken bestaande knelpunten aan van de zorg in de MSV-regio en zorgen voor een strategische aanpak voor het opleiden en behoud van personeel, innovatie van de beroepen in zorg en welzijn.
 • Verantwoordelijk: we werken samen om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren en daarmee nemen we maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Kennis: we delen en vergroten kennis via fysieke en digitale platformen.
 • Samenwerkend/verbindend: we zoeken naar verbindingen in ambities en doelstellingen om samen resultaat te bereiken.
 • Vernieuwend: we willen innovatief zijn in de breedste zin van het woord, van onderwijs tot zorgverlening.
 • Toegankelijk: we zijn laagdrempelig en open richting doelgroepen.
 • Lerend: we willen experimenteren en blijven ontwikkelen.

Onze visie

Verbonden met onze kernwaarden en pijlers richten we onze focus op vier punten: positieve gezondheid, leven lang ontwikkelen, co-creatie en innovatie. Vanuit deze vier kernpunten werken we samen aan de toekomst van zorg, welzijn en onderwijs. Dit ziet er voor ons als volgt uit:

Positieve gezondheid
 • We richten ons op het verbeteren van de levenskwaliteit (positieve gezondheid) van ouderen. Zoals de woon- en leefomgeving en het algehele welzijn; o.a. vitaliteit, voeding en sociale interactie.   
 • Gezondheid door juiste voeding en beweging speelt een belangrijke rol in de samenleving.
Leven Lang Ontwikkelen
 • De zorg heeft een positief imago en mensen willen hier graag in (blijven) werken. De kwaliteit van de zorgprofessional is van hoog niveau en er zijn volop mogelijkheden voor doorontwikkeling.
 • Mensen kunnen vanuit andere sectoren goed overstappen naar een baan in de zorg, doordat de juiste opleidingen en leerwerkplaatsen beschikbaar zijn.
 • Onderwijs en zorginstellingen zijn goed op elkaar afgestemd.
 • Er is voldoende werkgelegenheid in de zorg, in de regio.
Co-creatie
 • ZIA is hét kennis- en expertisecentrum voor alle zorg- en welzijnsvraagstukken in de MVS-regio en daarbuiten.  
 • Onderwijs, overheid en ondernemers werken samen als interactieve, creatieve en innovatieve community. Iedere partner vervult hierin een specifieke rol, die past bij de identiteit en expertise van de organisatie, en neemt hier verantwoordelijkheid voor.
 • Gemeenten gaan o.a. onderwijsachterstanden tegen bij kinderen, bieden jeugdhulp en zorgen voor voldoende geschikte woonruimte in een prettige en veilige leefomgeving voor haar inwoners.
 • Onderwijsinstellingen leiden leerlingen en studenten – van basisschool t/m beroepsonderwijs – op in een bepaald vakgebied en bereiden hen voor op hun rol in de maatschappij en de veranderende arbeidsmarkt.
 • Zorginstellingen bieden kwalitatieve en juiste zorg aan hun cliënten, die aansluit bij individuele zorgbehoeftes, de zelfredzaamheid versterkt en de kwaliteit van het leven doordat zorgpersoneel zich kan blijven (door)ontwikkelen.
 • Zorgkantoren voeren de publieke taken uit door 1) service aan cliënten, 2) contractering gericht op kwaliteit en ketenzorg en 3) moderne administratieve organisatie.
 • Onze impact groeit door de groei van ons netwerk. We blijven samenwerkingen initiëren met transsectorale campussen en organisaties.
Innovatie
 • We werken in co-creatie aan onderzoek en innovatie en sluiten, voor zover mogelijk, aan bij lopende innovatieonderzoeken en implementatietrajecten.  
 • Binnen onze platformen worden (technologische en sociale) innovaties in de reële beroepspraktijk van zorgprofessionals ontwikkeld, toegepast en verankerd.

Thema’s ZIA

We werken aan de hand van drie thema’s; 1) Onderwijs & Arbeidsmarkt, 2) Onderzoek & Innovatie, 3) Wonen & Welzijn. Deze thema’s geven ons focus en dienen als kapstok in het presenteren van informatie via de ZorgHub en online. Daarnaast laten we op deze manier zien dat ZIA zorgprofessionals (in opleiding), jongeren en ouderen actief bij haar activiteiten betrekt.

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Het onderwijs, van basisschool tot beroepsonderwijs, neemt mensen van jongs af aan mee in het ontwikkelen van een gezonde leefstijl door gezonde voeding en beweging. Jongeren maken al tijdens het middelbaar onderwijs kennis met de zorg en het beroepsonderwijs sluit nauw aan op de beroepspraktijk. Daarnaast bereidt het onderwijs de leerling en student voor op hun rol in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Onderzoek & Innovatie

Techniek speelt een belangrijke rol bij de thema’s onderwijs & arbeidsmarkt en wonen & welzijn. Door onderzoek en innovatieve ideeën worden vraagstukken in zorg en welzijn opgepakt en opgelost. We nemen je mee in de ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg en de combinatie van deze sectoren.

Wonen & Welzijn

Mensen hebben de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Zowel thuis als in een verpleeghuis staat het begrip positieve gezondheid centraal waarbij het uitgangspunt is wat mensen kunnen (in plaats van wat ze niet meer kunnen vanwege ziekte en/of beperkingen). We willen de kwaliteit van leven verbeteren. Technische en digitale ontwikkelingen (E-health) spelen hierin een belangrijke rol.

Partners

Om tot nieuwe, andere en blijvende oplossingen te komen voor de uitdagingen die nu en de komende jaren actueel zijn, hebben de volgende organisaties hun krachten gebundeld in ZIA met hun kennis, expertise, ervaring en faciliteiten.

In het najaar van 2021 is ZIA opgericht door onderwijsinstellingen, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en een zorgverzekeraar om in de regio Maasluis, Vlaardingen en Schiedam samen te werken aan oplossingen voor de steeds groter wordende personeelstekorten in de zorg. Albeda is een van de partners in de samenwerking. Sue-Allen Manuel is 17 jaar werkzaam als docent Maatschappelijke zorg, opleidingscoördinator, ontwikkelaar en examencommissie lid bij Albeda en is nu projectleider ZIA. Samen met de partners zoekt zij naar mogelijkheden om zorg, welzijn en onderwijs flexibel en innovatief vorm te geven. Als projectleider faciliteert ze de projectgroepen bij het realiseren van de plannen. Zij richt zich de komende jaren op een solide basis van samenwerking, samen de toekomst vormgeven en zichtbaarheid van ZIA vergroten.

Sue-Allen Manuel

projectleider ZIA & trainer/coach bij Albeda Zorgcollege